PRIVACY REGLEMENT

LA MODA, Mode en meer, hierna te noemen LA MODA: gevestigd aan Marktstraat 30, 6191 JX Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

LA MODA Mode en meer
Marktstraat 30
6191 JX Beek 
06-31046594
anja.wilting@home.nl
www.lamoda-modeenmeer.nl

Contactpersoon: Anja Wilting

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens door:

U persoonlijk en vrijwillig in de winkel een formulier te laten invullen met naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer of u gebruikt het hiervoor bestemde toonbankdisplay.

Uw gegevens gebruiken we om u onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen toe te zenden of voor zaken anderzijds zoals hieronder beschreven.
U dient dit digitale verzoek via uw gsm, tablet of pc te bevestigen. Pas daarna ontvangt per mail de nieuwsbrief en aanbiedingen.

Via de website verwijzen we u naar ons privacy reglement. Zo heeft u er altijd de beschikking over. Als u in de winkel gevraagd wordt naar bovenstaande gegevens, dan wordt u eerst in kennis gesteld van het bestaan van het privacyreglement. U kunt het ter plekke lezen. Op verzoek mailen we het u toe.

Als u uw mail en overige gegevens aan ons overhandigt gaat u automatisch akkoord met het privacy reglement. Ook als u vrijwillig toestaat dat we een foto mogen maken die we vervolgens gebruiken voor promotiedoeleinden op social media, beeldscherm in winkel of op onze website valt hieronder.

Een foto van een evenement mag zonder toestemming worden gepubliceerd, mits het redelijk belang van de betrokkene niet wordt geschonden. Een redelijk belang kan zijn: schending van de privacy of commercieel belang.Tijdens een modeshow worden er foto’s van de modellen gemaakt die worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het kan zijn dat u toevallig als publiek of personeel op een dergelijke foto komt te staan. Door als toeschouwer of als werknemer onderdeel uit te maken van deze modeshow gaat u hiermee akkoord. Wij zullen dit van te voren ook vermelden op uw toegangsbewijs of op de locatie zelf (schriftelijk of mondeling).

Persoonsgegevens die wij verwerken.

LA MODA verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten (verstelwerkzaamheden, bestellingen, reserveringen) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (nieuwsbrief, aanbiedingen).

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:  • naam

  • e-mailadres

  • telefoonnummer

  • geposeerde foto’s van de klant

  • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (bv. uw lichaamsmaat)


Tenzij we toestemming hebben van hun ouders of voogd verzamelen we geen gegevens van jongeren onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker online ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anja.wilting@home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

LA MODA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  • Verzenden van onze nieuwsbrief reclame of informatie over modeshows, activiteiten, workshops en acties per mail.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  • Uw foto (in mondeling overleg na toestemming van klant en met akkoord privacy reglement) te gebruiken voor social media, website of op beeldschermen in de winkel.


Geautomatiseerde besluitvorming.

LA MODA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LA MODA) tussen zit. LA MODA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SWITCH, onderdeel van Local Media Group en programma’s voor het bewerken van foto’s en film voor de hierboven genoemde doelen. Er zijn verder geen gevolgen voor betrokkene.

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens.

LA MODA zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

LA MODA verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om de doelen te realiseren zoals hier boven beschreven en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

LA MODA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LA MODA.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anja.wilting@home.nl.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens gelieve te richten aan LA MODA onder vermelding van uw naam en adres. Binnen vijf werkdagen zal LA MODA op uw verzoek tot inzage- of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal LA MODA de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

LA MODA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

LA MODA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen zoals verwerkersovereenkomsten om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anja.wilting@home.nl.

LA MODA Mode en meer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LA MODA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vragen?

LA MODA neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen. 


Privacy Reglement LA MODA versie mei 2018

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige